Ksi??ki historyczne w kolekcji “Otwórz ksi??k?”

Od kilku tygodni wraz z Muzeum Historii Polski przekonujemy historyków do udost?pnienia ksi??ek w naszym serwisie. S? ju? tego pierwsze efekty. W kolekcji w?a?nie pojawi?y si? ksi??ki dwóch nowo?ytniczek z Uniwersytetu Warszawskiego.
Swoje bodaj?e najwa?niejsze publikacje udost?pni?y nam: prof. Jolanta Choi?ska-Mika, wicedyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, od lat zajmuj?ca si? tematyk? obyczajów pragmatyki polityki staropolskiej. Oraz […]

Internet w warsztacie historyka

Marcin Wilkowski, twórca portalu Historia i media, oraz Maciej Rynarzewski organizuj? realizowany w ca?o?ci on-line kurs dla studentów historii po?wi?cony zagadnieniom u?ycia nowoczesnych technologii w nauce: Historia i internet.
Szczegó?owe tematy poruszane podczas kursu skupiaj? si? m. in. wokó? zagadnie? otwarto?ci nauki, digital humanities, digitalizacji i udost?pniania ?róde? w internecie, czy nowoczesnych narz?dzi u?atwiaj?cych kwerendy.
Pomys? zorganizowania […]

Kto p?aci za Open Access?

Na to newralgiczne, pojawiaj?ce si? w ró?nych kontekstach pytanie stara si? odpowiedzie? Raym Crow. Niedawno SPARC, która ju? od 10 lat wspiera rozwój komunikacji naukowej w dobie nowych mediów, opublikowa?a jego przewodnik “Income models for Open Access: An overview of current practice,” (“Modele finansowania Open Access – przegl?d bie??cych praktyk”).
W swoim raporcie Crow prezentuje stosowane […]

Powstaje Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA

Wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. W?odzimierz Bolecki i prof. Krzysztof Malinowski z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej oraz dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski na konferencji, która odby?a si? 16 listopada w Bibliotece Narodowej zapowiedzieli pocz?tek stycznia 2010 pocz?tek prac nad stworzeniem Cyfrowej Biblioteki Publikacji Naukowych i przedstawili g?ówne za?o?enia projektu.
W ci?gu trzech lat […]

Rz?dowe projekty w Australii wykorzystuj? narz?dzia CC

W Australi, trzecim pa?stwie na li?cie krajów najbardziej rozwini?tych, wyst?puje niedobór wody. Mo?e si? on pochwali? najszybciej rozwijaj?c? si? bran?? wodno-kanalizacyjn?, wodoci?gow?, i zarazem obok Indii, Chin, Meksyku, Egiptu najwy?szymi wydatkami na uzdatnianie wody i oczyszczanie ?cieków komunalnych – rz?du 17 mld dolarów rocznie. Australia jest  po Antarktydzie najbardziej suchym kontynentem na ?wiecie, jednak sytuacja […]

P2P University

Peer 2 Peer University jest pomys?em stworzenia platformy do wymiany wiedzy w ramach ró?notematycznych kursów na poziomie uniwersyteckim. Ale nie w oparciu o uniwersytet – instytucj?, ale uniwersytet – spo?eczno??, tych którzy fachow? wiedz? chc? si? wymienia?. W odró?nieniu od tradycyjnych uniwersyteckich kursów e-learningowych, w których grupa jest prowadzona przez jedn? osob?, tu g?ówny nacisk […]

Students for Free Culture rozpoczynaj? Kampani? na rzecz Otwartej Edukacji

Open Education Campaign to kolejny projekt powo?any do ?ycia przez organizacj? Students for Free Culture (której ju? sama nazwa odwo?uje si? do Lawrence’a Lessiga, prawnika z Uniwersytetu Harvarda, i jego prze?omowej ksi??ki Wolna Kultura). Students for Free Culture (SFC) zosta?a powo?ana do ?ycia w 2005 roku i stawia sobie za zadanie wspieranie idei otwarto?ci na […]

Przewodnik po otwartej nauce

ICM UW opublikowa?o “Przewodnik po otwartej nauce” – publikacj? przybli?aj?c? naukowcom, studentom (oraz wszystkim innym zainteresowanym osobom) kwestie zwi?zane z otwarto?ci? komunikacji i wspó?pracy naukowej.
Autorami przewodnika s? koordynatorzy projektu Creative Commons Polska: Justyna Hofmokl, Krzysztof Siewicz i Alek Tarkowski, oraz Bo?ena Bednarek-Michalska z biblioteki Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu i Jakub Szprot z ICM UW. […]

Jagiello?ska Biblioteka Cyfrowa

Pomys? stworzenia Jagiello?skiej Biblioteki Cyfrowej, w oparciu o zbiory Uniwersytetu Jagiello?skiego i jego biblioteki, to ju? drugi projekt (pod koniec zesz?ego roku pojawi?a si? informacja o ACADEMICE) który b?dzie móg? zosta? zrealizowany dzi?ki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O przyznaniu kwoty ponad 5 mln z?otych na ten cel Minister Kultury zadecydowa? w zesz?ym tygodniu.
Prace […]

“Wielka transformacja” Micha?a Kopczy?skiego

W?a?nie dodali?my do naszej kolekcji “Wielk? transformacj?” prof. Micha?a Kopczy?skiego, historyka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, cz?onka redakcji Magazynu Historycznego „Mówi? wieki” oraz „Przegl?du Historycznego”.

Oto krótka informacja o ksi??ce z jej ok?adki:
„Wielka transformacja” po?wi?cona jest analizie zmian wzrostu fizycznego mieszka?ców Królestwa Polskiego w okresie 1866?1913. Poniewa? wzrost fizyczny cz?owieka w oko?o 30% uwarunkowany jest przez […]