“Wielka transformacja” Micha?a Kopczy?skiego

W?a?nie dodali?my do naszej kolekcji “Wielk? transformacj?” prof. Micha?a Kopczy?skiego, historyka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, cz?onka redakcji Magazynu Historycznego „Mówi? wieki” oraz „Przegl?du Historycznego”.

Oto krótka informacja o ksi??ce z jej ok?adki:
„Wielka transformacja” po?wi?cona jest analizie zmian wzrostu fizycznego mieszka?ców Królestwa Polskiego w okresie 1866?1913. Poniewa? wzrost fizyczny cz?owieka w oko?o 30% uwarunkowany jest przez […]

“Internet jako dobro wspólne” Justyny Hofmokl

Dodali?my dzi? do naszej kolekcji ksi??k? Justyny Hofmokl “Internet jako dobro wspólne”. Ksi??ka ukaza?a si? drukiem w 2008 roku nak?adem Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych.
Justyna Hofmokl pisze o swojej ksi??ce tak:
Ksi??ka “Internet jako dobro wspólne” to efekt mojej kilkuletniej pracy nad doktoratem w Szkole Nauk Spo?ecznych PAN. Jej g?ównym tematem s? …

Cyfrowa kolekcja dzie? prerafaelitów otrzymuje nagrod? dla najlepszych mediów interaktywnych

British Interactive Media Association przyzna?a pierwsz? nagrod? w konkursie na najlepsze media interaktywne, w kategorii sztuka i kultura, projektowi Pre-Raphaelite Online Resource – cyfrowej kolekcji dzie? prerafaelitów.

Repozytorium zosta?o stworzone przez Muzeum i Galeri? Sztuki Brimingham a sfinansowane dzi?ki fundacji JISC w ramach programu digitalizacji i powi?kszania zasobów cyfrowych. Strona zaprojektowana …

AcaWiki – Wikipedia do bada? naukowych

Od tygodnia dzia?a portal AcaWiki, okre?lany jako Wikipedia dla bada? naukowych. Ma on by? miejscem wymiany i gromadzenia informacji na temat literatury naukowej (g?ównie zasobów czasopism) w postaci streszcze?.

U ?róde? pomys?u le?y przekonanie, ?e autorskie prawa maj?tkowe nie odnosz? si? do samych idei, a jedynie do ich pisemnego przekazu, dlatego …

Harvard Law School w otwartym dost?pie

Kolejny wa?ny wydzia? wkracza na ?cie?k? OA! Kadra naukowa Harvard Law School jednog?o?nie zag?osowa?a za narzuceniem obowi?zku publikacji w internetowym repozytorium wszystkich artyku?ów napisanych przez pracowników wydzia?u. Jest to pierwszy wydzia? prawa w USA, który zdecydowa? si? na takie posuni?cie. Harvard Law School cieszy si? wysokim presti?em, w jej murach …

Open Access Directory

Peter Suber, najbardziej znany dzia?acz na rzecz Open Access,
uruchomi? Open Access Directory – wiki, w której b?dzie mo?na tworzy?
listy tematyczne zwi?zane z Open Access. G?ównym celem wiki jest
zgromadzenie w jednym miejscu informacji na temat ró?nych “otwartych”
inicjatyw. Suber uwa?a, ?e lista na bie??co monitorowana przez
spo?eczno?? internautów b?dzie bardziej aktualna i ?ywa …

Konferencja Public Domain in the Digital Age

Do 15 czerwca mo?na rejestrowa? swój udzia? w pierwszej mi?dzynarodowej konferencji Projektu COMMUNIA Public Domain in the Digital Age. Konferencja odb?dzie si? w dniach od 30 czerwca do 1 lipca 2008 w Louvain-la-Neuve w Belgia. Spotkanie jest wspó?organizowane przez COMMUNIA Thematic Network i the Global Information Commons for Science – …

Stanford University School of Education wprowadza Open Access

Pracownicy School of Education Uniwersytetu Stanforda jednog?o?nie przyj?li pod koniec czerwca obowi?zek publikowania artyku?ów w formule Open Access. Jest to kolejny wydzia? ameryka?skiej uczelni, który pod??a za przyk?adem Faculty Arts and Sciences Harvardu. Oto fragment postanowie? Stanfordu:Dzia?aj?c na rzecz wi?kszej otwarto?ci i poszerzania dost?pu do osi?gni?? naukowych wydzia? przyjmuje nast?pujace …

Blackstone Audio rezynuje z DRM

Na pocz?tku kilka s?ów wyt?umaczenia – przerwa na BOA zwi?zana by?a z intensywnymi przygotowaniami do egzaminów doktorskich i odreagowywaniem po tych?e. Wszystko przebieg?o zgodnie z planem a BOA powraca do ?ycia.

Cory Doctorow pisze na BoingBoing, ?e Blackstone, jedno z najwi?kszych wydawnictw na ?wiecie publikuj?cych ksi??ki w formacie audio zamierza zrezygnowa? …

Nowe ksi??ki nt. Open Access

Ostatnio ukaza?y si? po angielsku 3 ciekawe ksi??ki nt. Open Access:

Barbara Malina (ed.), Open Access Opportunities and Challenges: A Handbook – zbiór artyku?ów opublikowany przez Komisj? Europejsk? i UNESCO;
Canessa,Zennaro, Science Dissemination using Open Access – kompendium wiedzy nt. OA, przewodnik dla naukowców i decydentów;
Kylie Pappalardo, Understanding Open Access …