Internet w warsztacie historyka

Marcin Wilkowski, twórca portalu Historia i media, oraz Maciej Rynarzewski organizuj? realizowany w ca?o?ci on-line kurs dla studentów historii po?wi?cony zagadnieniom u?ycia nowoczesnych technologii w nauce: Historia i internet.
Szczegó?owe tematy poruszane podczas kursu skupiaj? si? m. in. wokó? zagadnie? otwarto?ci nauki, digital humanities, digitalizacji i udost?pniania ?róde? w internecie, czy nowoczesnych narz?dzi u?atwiaj?cych kwerendy.
Pomys? zorganizowania […]