Kto p?aci za Open Access?

Na to newralgiczne, pojawiaj?ce si? w ró?nych kontekstach pytanie stara si? odpowiedzie? Raym Crow. Niedawno SPARC, która ju? od 10 lat wspiera rozwój komunikacji naukowej w dobie nowych mediów, opublikowa?a jego przewodnik “Income models for Open Access: An overview of current practice,” (“Modele finansowania Open Access – przegl?d bie??cych praktyk”).
W swoim raporcie Crow prezentuje stosowane […]