Rz?dowe projekty w Australii wykorzystuj? narz?dzia CC

W Australi, trzecim pa?stwie na li?cie krajów najbardziej rozwini?tych, wyst?puje niedobór wody. Mo?e si? on pochwali? najszybciej rozwijaj?c? si? bran?? wodno-kanalizacyjn?, wodoci?gow?, i zarazem obok Indii, Chin, Meksyku, Egiptu najwy?szymi wydatkami na uzdatnianie wody i oczyszczanie ?cieków komunalnych – rz?du 17 mld dolarów rocznie. Australia jest  po Antarktydzie najbardziej suchym kontynentem na ?wiecie, jednak sytuacja […]