P2P University

Peer 2 Peer University jest pomys?em stworzenia platformy do wymiany wiedzy w ramach ró?notematycznych kursów na poziomie uniwersyteckim. Ale nie w oparciu o uniwersytet – instytucj?, ale uniwersytet – spo?eczno??, tych którzy fachow? wiedz? chc? si? wymienia?. W odró?nieniu od tradycyjnych uniwersyteckich kursów e-learningowych, w których grupa jest prowadzona przez jedn? osob?, tu g?ówny nacisk […]