Przewodnik po otwartej nauce

ICM UW opublikowa?o “Przewodnik po otwartej nauce” – publikacj? przybli?aj?c? naukowcom, studentom (oraz wszystkim innym zainteresowanym osobom) kwestie zwi?zane z otwarto?ci? komunikacji i wsp√≥?pracy naukowej.
Autorami przewodnika s? koordynatorzy projektu Creative Commons Polska: Justyna Hofmokl, Krzysztof Siewicz i Alek Tarkowski, oraz Bo?ena Bednarek-Michalska z biblioteki Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu i Jakub Szprot z ICM UW. […]