“Wielka transformacja” Micha?a Kopczy?skiego

W?a?nie dodali?my do naszej kolekcji “Wielk? transformacj?” prof. Micha?a Kopczy?skiego, historyka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, cz?onka redakcji Magazynu Historycznego „Mówi? wieki” oraz „Przegl?du Historycznego”.

Oto krótka informacja o ksi??ce z jej ok?adki:
„Wielka transformacja” po?wi?cona jest analizie zmian wzrostu fizycznego mieszka?ców Królestwa Polskiego w okresie 1866?1913. Poniewa? wzrost fizyczny cz?owieka w oko?o 30% uwarunkowany jest przez […]